Udskriv kapitelUdskriv kapitel

Færdselsbestemmelser

Færdselsbestemmelser

Færdselsbestemmelser

Bekendtgørelse af færdselsloven, LBK 1386 af 2013, kan læses her.               

Overhalingsforbud på motorveje

Den 1. september 2005 blev overhalingsforbuddet på visse strækninger af motorvejene gjort permanent. Samtidig blev flere motorvejsstrækninger omfattet af forbuddet. Også hastighedsgrænsen på 80 km/t - der gælder på hele motorvejsnettet - blev gjort permanent.

Reglerne har kørt som et forsøg siden 1. maj 2001.

Hvem gælder forbuddet for?

Overhalingsforbuddet og hastighedsgrænsen gælder for: lastbiler, lastbilsvogntog, busser over 3.500 kg og biler med påhængsvogn som fx. trailer eller campingvogn. Forbuddet gælder ikke for motorcykler med påhængsvogn.

Dispensation fra forbuddet

Hvis køretøjer, der er omfattet af forbuddet, lovligt kan opnå en hastighedsdifference på 20-30 km/t mellem det overhalende og det overhalede køretøj, kan sådanne køretøjer fravige afmærkningen af overhalingsforbuddet. 

Læs dispensationen her.

Hvor gælder forbuddet?

Overhalingsforbuddet gælder på 22 forskellige steder på motorvejsnettet i forskellige tidsrum.

Strækningerne har forskellig længde, forskellig trafikintensitet, forskelligt tværsnit og er fordelt over landet.

Overhalingsforbud anvendes både på motorveje med en hastighedsgrænse på 110 km/t og 130 km/t. På motorveje med seks spor har et overhalingsforbud mindre betydning end på motorveje med 4 spor, idet kørsel med lastbil ikke er tilladt i det yderste venstre spor i forvejen. Der er dog en enkelt undtagelse, idet der indføres overhalingsforbud på Lillebæltsbroen, hvor der er 3 spor i begge retninger.

Find mere informationer her.

Tavler            

For at afmærke strækningerne er der opsat tavler, der viser, hvor overhalingsforbuddet starter og slutter:

En undertavle, der viser, hvilke køretøjer overhalingsforbuddet gælder for: lastbiler, busser over 3.500 kg og biler med påhængsvogn som fx. trailer og campingvogn.

En undertavle viser, hvornår forbuddet gælder. Eksemplet betyder, at forbuddet gælder på hverdage fra 6 - 18. Hvis tidspunktet skrives tre gange gælder forbuddet i det oplyste tidsinterval i alle ugens dage og hvis undertavle undlades gælder forbuddet hele døgnet alle ugens dage.

Den nederste undertavle fortæller, hvor lang forbudsstrækningen er, målt fra det sted, hvor tavlen er placeret.

Tavlerne er sat op med en afstand på mellem 1 og 2 km. Forholdene på Storebæltsforbindelsen gør dog, at der ikke er opsat tavler på selve broerne.