Gratis Demo: Godsvognmand

1 Tekniske forhold

Tekniske forhold

Tekniske forhold omhandler bl.a. om typer af køretøjer, køretøjers vægt og dimensioner, godkendelse, syn og indregistrering af køretøjer, udslip fra forbrændingsmotorer, regler om lifte. læssebagsmække og andet udstyr. De relevante regler, love og bekendtgørelser finder du i din lovsamling

Modulvogntog

BEK nr 1076 af 07/11/2008 finder du her

Kørsel med modulvogntog blev i Danmark indført som en forsøgsordning i november 2008. Forsøget var oprindelig 3-årigt, men blev i 2010 forlænget til januar 2017. Ordningen med modulvogntog er altså fortsat en forsøgsordning. Modulvogntog er en dansk betegnelse for lastvognstog på op til 25,25 meters længde og en samlet vægt på 60 ton, hvor maksimummålene ellers er 18,75 meter og 48 ton. Fra den 1. juli 2011 forhøjes den tilladte totalvægt for almindelige vogntog til 54 ton.

MVT type 1: Lastbil – dolly – sættevogn.       

MVT type 2:Lastbil – sættevogn – kærre       

MVT type 3:Lastbil – linktrailer – sættevogn  

MVT type 4: Lastbil – lang påhængsvogn


Krav til sammenkobling samt udstyr er ens for danske og udenlandske køretøjer.

Ved dansk lastbil skal køretøjerne være godkendte til synsfri sammenkobling, eller der skal af deres registreringsattester fremgå oplysninger om skammelbelastning, akseltryk, påhængsvogns største totalvægt samt V-værdier.

Sammenkoblingernes lovlighed skal kunne kontrolleres ud fra oplysningerne på de enkelte køretøjers registreringsattester samt en eventuel vejning af køretøjerne.

For type MVT 1, MVT 2 og MVT 3 skal der under kørslen medbringes registreringsattester eller kopier heraf på alle sammenkoblede køretøjer. For MVT type 4 gælder normale regler for synsfri sammenkobling.

Såfremt det ikke fremgår af køretøjernes registreringsattester, at sammenkobling kan ske lovligt, skal der medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed, der viser, at køretøjerne teknisk forsvarligt kan sammenkobles.

Tilladte totalvægte for modulvogntog:

60 ton med otte eller flere aksler

54 ton med syv aksler

48 ton med seks aksler

For alle tre gælder, at det betinger, at bilfabrikanten garanterer en teknisk tilladt totalvægt, som er lig med eller højere end de anførte vægtgrænser.

Modulvogntog på otte eller flere aksler må dog kun have en totalvægt på 54 ton, såfremt der ikke er en akselafstand mellem vogntogets forreste og bageste aksel på mindst 19 meter.

Påhængskøretøjerne i et modulvogntog må dog aldrig have en totalvægt på mere end 1,5 x det trækkende køretøjs totalvægt.

Generelt gælder dog for alle køretøjer og køretøjskombinationer, at de aldrig må belastes med større vægt, end de er registreret eller godkendte til at bære.

Et modulvogntog skal ikke opfylde kravet om, at mindst 20% af vogntogets vægt skal hvile på de drivende hjul.

Modulvogntog type MVT 1, MVT 2 og MVT 3 må maksimalt have en længde i belæsset eller ubelæsset stand på 25,25 meter

Modulvogntog MVT 4 må maksimalt have en længde i belæsset eller ubelæsset stand på 24 meter.

Ved længde over 22 meter skal der bag på vogntoget være skiltet med ”25 meter”

Andre køretøjer

For andre køretøjer og vogntog gælder reglerne i dimensionsbekendtgørelsen

Bkt. 577 af 2011 finder du her og i din lovsamling. Herudover er der de enkelte landes egne nationale regler. I Tyskland er det ikke tilladt at køre med almindelige vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 40 tons.

Skip Indhold

Indhold

Indhold

  • 1 Tekniske forhold
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger