Gratis Demo: Godsvognmand

Transport af farligt gods

Transport af farligt gods

Hvad er Farligt gods?

Farligt gods er stoffer og genstande, der indebærer en risiko for mennesker, dyr og miljø ved at indeholde f.eks. én eller flere af følgende risici:

 -  eksplosionsfare

 -  brandfare

 -  giftfare

-  fare for ætsning

-  fare for radioaktivitet

- og/eller andre sundhedsskadelige egenskaber

 Der gælder forskellige ”Farligt Gods-regler” alt efter, hvor transporten foregår:

  • Ved landevejstransporter gælder ADR-reglerne.
  • Ved jernbanetransporter er det RID-reglerne der gælder (ligner meget ADR-reglerne).
  • Ved søtransporter gælder IMDG-reglerne (ligner lidt ADR-konventionen).
  • Ved transport af Farligt Gods med fly gælder ICAO- reglerne

Der skal altid medfølge et transportdokument ved Farligt Godstransporter under og over frimængderne.

Hvis en landevejstransport går forud for en søtransport, skal der også medfølge en container- eller køretøjspakkeattest.

Transportdokumentet skal være på afsenderlandet officielle sprog og – hvis det ikke er engelsk, tysk eller fransk – også på et af disse sprog.

Omhandler transporten mere end frimængden, skal de skriftlige anvisninger også være med under transporten.

Almindelige køretøjer der benyttes til transport af Farligt Gods som stykgods, skal ikke være godkendte. Det skal de dog ved transport af eksplosive stoffer (klasse 1, jf. ADR). Ligeledes skal tankkøretøjer til Farligt Gods være ADR-godkendte.

Uddannelse

Førere af køretøjer, som medbringer Farligt Gods over frimængderne, skal have gennemført og bestået et Farligt Gods-kursus og dermed have erhvervet ADR-certifikat. Køres der med gods under frimængderne, kan føreren nøjes med det kortere kursus ”Sikkerhedsuddannelsen”.

I frimængdetabellen nedenfor eller i Farligt Gods folderen (link neden for) kan du bestemme om godset overstiger frimængdegrænsen i ADR-konventionen.

Det kræver, du kender UN-nummeret på det stof, du skal tage stilling til.

Fx benzin, der hedder UN1203, Benzin, 3, II. Det betyder, at benzin også har ”navnet” UN1203, er klassificeret i klasse 3 (brandfarlig væske) og hører til emballagegruppe II (”farlighedsskala” romertal I; meget farligt, II; middelfarligt eller III; mindre farligt).

Du går nu ind i tabellen og søger efter UN1203 under klasse 3:

Men du kan ikke finde UN1203 nogle af de steder, hvor der står klasse 3.

I stedet skal du bruge den 2. metode for at søge, og det er emballagegruppe. Den er II for benzin.

Du ”går så til højre” indtil du når krydset, og derefter op til det første tal = 333 ltr.

Det betyder, at du skal følge ALLE Farligt Gods regler, hvis du kører med mere end 333  ltr. Benzin.

Ansvar

Folder om Farligt Gods kan læses her: LINK

Lovgrundlaget er den internationale konvention, ADR-konventionen, som kan læses her: LINK

Vi anbefaler IKKE, at du læser den. Den er meget lang og omfangsrig, så det vil tage uforholdsmæssig lang tid at sætte sig ind i den.

 

I Danmark har vi en bekendtgørelse, der sætter de vilkår, der gælder specifikt i Danmark ud over ADR-konventionen. Den kan du læse her: LINK

Skip Indhold

Indhold

Indhold

  • Transport af farligt gods
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger