Gratis Demo: Taxivognmand

1 Købeloven i lovtekst

Aftale og købeloven

§ 1:
Tilbud er bindende, når modtageren får kundskab om tilbuddet.
§ 2:
Accept er bindende, mår den er kommet frem (altså uanset om modtageren har fået kundskab om accepten eller ej). Tilbud gælder indtil frist udløber, hvis tilbudsgiver har meddelt en frist.
§ 3: ("Den legale acceptfrist")
Hvis tilbudsgiver ikke har meddelt en frist, må antagende svar være kommet frem til tilbudsgiveren inden udløbet af det tidsrum, som ved tilbuddets afgivelse af ham kunne påregnes at ville medgå.
Ved beregningen af dette tidsrum forudsættes, når ikke andet følger af omstændighederne, at tilbuddet kommer frem i rette tid, samt at svaret afsendes uden ophold, efter at den, til hvem tilbuddet er rettet, har haft rimelig betænkningstid, og at det ikke forsinkes undervejs.
§ 4:
Kommer accept for sent frem, anses accepten som et nyt tilbud.
§ 5:
Afslås et tilbud, er det bortfaldet, uanset om fristen for svar endnu ikke er udløbet.
 
§ 6:
Er accet på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke magen til tilbuddet, anses det som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud.
§ 7:
Tilbagekaldelse af et tilbud eller svar skal være fremme senest samtidig med tilbuddet eller svaret.
§ 8:
Tilbudsgiver kan give afkald på accept.
 
§ 9:
En henvendelse ”uden forbindtlighed” eller ”uden obligo” anses som opfordring til at gøre tilbud.
§§ 10-27
Vedrører fuldmagt – herunder ”stillingsfuldmagt”
§§ 28-38
 • Vedrører ugyldighedsgrunde: (stærke: FUT, / svage)
 • Personlig vold
 • Anden vold
 • Svig
 • Udnyttelse - (økonomi, personlige vanskeligheder, letsind m.v.)
 • Fejlskrift
 • Proforma
§ 36: (”Generalklausulen”)
Urimelig eller i strid med redelig handlemåde.
 
Fortolkningsregler:
 • Nyere aftaler går forud for ældre aftaler.
 • Særlige bestemmelser går forud for almindelige bestemmelser.
 • ”Huller” i aftalen fortolkes i overensstemmelse med kutyme indenfor branchen.
 • Tekniske udtryk fortolkes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse i branchen.
 • Kontraktvilkår, som er affattet af den ene part fortolkes ved tvivl imod affatteren og til fordel for den anden part.
 
Forbrugerforhold:
§ 38 b:
Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.
Stk. 2. En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.
 
Bevisbyrderegel:
Den part, der påstår, at der skal gælde noget andet end det, der følger af de anførte regler, skal føre beviset for det. Kan den pågældende ikke det, får den anden part ret.
 
Købeloven:
 
HR: fravigelig - § 1 stk.1 -
 • MEN dog i et vist omfang ufravigelig vedr. forbrugerkøb, § 1 stk.2
Sondring mellem:
 
Forbrugerkøb - § 4a
 • Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
 
Handelskøb - § 4
 • Ved handelskøb forstås i denne lov køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift.
 
Civilkøb
 • Køb, som ikke er handelskøb eller forbrugerkøb
Købelovens § 1:
 
 
Stk.1.
 • Denne lovs bestemmelser kommer kun til anvendelse, for så vidt ikke andet er udtrykkelig aftalt, eller må anses for indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.
 
Stk. 2.
 • I forbrugerkøb, jf. § 4 a, kan § 2, stk. 1, § 4 a,
 • § 50, §§ 55-58, §§ 74 og 75, § 76, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 og 3,
 • §§ 77-79, § 80, stk. 1, og §§ 81-87 dog ikke fraviges til skade for køberen.
 
Om bestemmelse om købesummen:
§ 5.
Er køb sluttet, men intet aftalt om købesummens størrelse, har køberen at betale, hvad sælgeren fordrer, for så vidt det ikke kan anses for ubilligt.
§ 6.
Er i handelskøb regning (faktura eller nota) tilstillet køberen, og gør han ikke, så snart ske kan,
indsigelse mod den i regningen anførte pris, er han pligtig at betale denne, medmindre lavere pris oplyses at være aftalt, eller regningen er åbenbart urimelig. Om stedet, hvor salgsgenstanden skal leveres:
 
§ 9.
Sælgeren har at levere salgsgenstanden på det sted, hvor han ved købets afslutning havde sin bolig.
Drev han på dette tidspunkt forretning, og stod salget i forbindelse dermed, skal levering ske på forretningsstedet.
Stk. 2.
Befandt genstanden sig ved købets afslutning på et andet sted end ovenfor nævnt, og var parterne eller burde de være vidende derom, anses dette som leveringssted.
Om stedet, hvor salgsgenstanden skal leveres:
 
§ 10.
Skal genstanden af sælgeren forsendes fra et sted til et andet for der at overgives i køberens besiddelse, anses levering for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, som har påtaget sig forsendelsen fra vedkommende sted, eller den, hvis afsendelsen sker med skib, er bragt indenfor skibssiden.
 
Om faren (risikoen) for salgsgenstanden:
§ 17.
Sælgeren bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted (jfr. §§ 9-11). Om tiden for aftalens opfyldelse:
 
§ 12.
Er tid for købesummens betaling eller salgsgenstandens levering ikke bestemt, og fremgår det ikke af omstændighederne, at opfyldelse skal ske snarest muligt, skal denne ske på påkrav.
 
§ 13.
Er et tidsrum fastsat for leveringen, har sælgeren ret til inden for dettes grænser at vælge tidspunktet for leveringen, medmindre det fremgår af omstændighederne, at spillerummet er fastsat i køberens interesse.
 
Hvilke former for misligholdelse kender købeloven?
Forsinkelse:
 • Kbl. §§ 21 – 32, herunder undergang af salgsgenstanden. 
Faktiske mangler:
 • Kbl. §§ 42-54
 • Salgsgenstanden er ikke som af sælger garanteret eller som af køber med rette forudsat eller der erlægges urigtig mængde.
Vanhjemmel:
 • Kbl. § 59.
 • Køber får på grund af sælgers inkompetence ikke den ejendomsret over salgsgenstanden, som aftalen tilsiger ham.
 
Hvilke misligholdelsesbeføjelser:
Hæve:
 • Kbl. §§ 21, 28, 42. stk. 1 og 43. stk. 1 og 2.
NB: § 21 stk.3: enhver forsinkelse i handelskøb er væsentlig !!
 
Erstatning:
 • Kbl. §§ 23, 24, 42. stk. 2, 43. stk. 3 og 59. 
Positiv opfyldelses interesse / Negativ kontrakt interesse:
 
Hvilke misligholdelsesbeføjelser:
Hæve:
 • Kbl. §§ 21, 28, 42. stk. 1 og 43. stk. 1 og 2.
 • Tilintetgør begge parters pligt til naturalier opfyldelse uden derved at den hævende ifalder noget ansvar.
Erstatning:
 • Kbl. §§ 23, 24, 42. stk. 2, 43. stk. 3 og 59.
Positiv opfyldelses interesse:
 • Erstatning for det tab misligholdelsen har medført.
 • Stiller økonomisk den berettigede, som om aftalen var opfyldt.
 
Negativ kontrakt interesse:
 • Erstatning for det tab kontraheringen har medført.
 • Stiller økonomisk den berettigede, som om
 • aftalen ikke var indgået.
Forholdsmæssigt afslag:
 • Kbl. §§ 42. stk. 1 og 43. stk. 1.
 • Den berettigede kræver sin egen ydelse nedsat med så stor brøkdel, som misligholdelsen forringer den rigtige ydelse. 
Holde tilbage og hindre overgivelse:
 • Kbl. § 39.
Konstateringer:
 • Dit bevis er afgørende for sagens udfald
 • Din modpart har dårlig hukommelse
 • Der er ingen retfærdighed til
 • En sag tager for lang tid
Ærlighed:
=> Vær forsigtig med den - det er en mangelvare!
 
 
Kontrakter - eksempler på ikke udtømmende forhold:
 • Parterne
 • Øvrige pligter
 • Formål
 • Sikkerheder
 • Ikrafttræden
 • Ophør
 • Leveringstidspunkt/klausuler
 • Overdragelighed
 • Betaling
 • Uenighed
 • Rente
 • Omkostninger
 • Betingelser/tilladelser/godkendelser
 • Bilag
 • Garantier
 • Underskrifter
Skip Indhold

Indhold

Indhold

 • 1 Købeloven i lovtekst
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger